Nginibingelela Ngokukhethekile Bafundi Abathweswa Iziqu

Impumelelo akusona nje isenzeko kodwa ingukusebenza kanzima, ukuphikelela, ukubhekakade, ukuzinikela kanye nokufunda nangaphezu kwalokho, ingukukuthanda okwenzayo, kanjalo nokufunda okufanele ukwenze. Imfundo iyilungelo hhayi isipho. Egameni le-UKZN SRC, siyanihalalisela ekuhlabaneni kwenu, umhlomulo omuhle kakhulu esikhathini esinzima kakhulu ezweni lethu.  Nenze ukuba lesi sizukulwane sizigqaje, kufanele njalo sihlale sikhumbula ngokuqhakambisa izithukuthuku ezasiletha lapha.  Ngale kwazo zonke izinselele […]

Kusuka kwithimba lezobudlelwane kwabafundi asebegogodile

COnvocation President - Mr Fanle Sibisi

Bafundi Niqede izifundo zenu phakathi kobhubhane olusongela ukuphila futhi olusaqhubeka luphazamisa zonke izici zokuphila. Siyaqonda ukuthi bekungelela, ukuthi kube inselele eyingqayizivele kodwa, nakhu ke – nibekezelile futhi naphumelela. Ngiyanihalalisela, iklasi lokuqala lowezi 2021. Siyaziqhenya ngani nonke nokuzikhandla kwenu ukuzuza ukuba ingxenye yalomcimbi, noma ke uzobanjwa ngobuchwepheshe. Lena kube indlela ende yokuzikhandla, yokufunda nokwandisa kabanzi ulwazi […]

Siyanamukela nonke enithweswa iziqu kulomcimbi wasentwasahlobo wokwethweswa iziqu ngobuchwepheshe wezi-2021

Unyaka wokufunda oholele kulo mgubho wempumelelo yenu ube nezinselele ezingakaze zibonwe – njengoba nazi kahle. Okuhamba phambili ezimpilweni zenu phakathi kwezinto ezibalulekile zezemfundo kube ubhubhane lwe COVID-19 olushanele emhlabeni wonke futhi ngokusabekayo lusakhona nanamhlanje… futhi kubonakala ukuthi lusazoba khona! Ngentshisekelo yokuphepha- yenu, neyethu, futhi neyabathandekayo bethu kanye nesidingo sokuqaphela umthetho olandelwayo wezempilo – nokuthi umcimbi […]

Umyalezo weSekela Shansela Ngokwethweswa Kweziqu Kwabafundi Bango-2021

Ngithi halala kwabathweswa iziqu ekilasini lowezi-2021 bese nginamukela nonke kulomcimbi wokwethweswa kweziqu wasentwasahlobo owenziwa ngobuchwepheshe. Ngenxa yobhubhane lwe Covid 19 oluqhubekayo asikwazi ukuthi sihlangane ubuso nobuso, kodwa ngifisa nazi ukuthi ukuqopha nokuhlonipha impumelelo yenu ngokusebenzisa ubuchwepheshe kunokubaluleka nencazelo efanayo nanoma bekuthiwa besikwazile ukuhlangana mathupa. Namhlanje sihlangene ndawonye ukubungaza abafundi bethu, abasebenzi kanye nomphakathi – isikhathi […]

Violence at KZN Schools Investigated during Doctoral Research

UKZN lecturer Nomakhosi Sibisi graduated from UKZN with a Ph.D. in Criminology and Forensic Studies for her study which examined school violence – direct and indirect – from the perspective of victims in a school setting as well as those who were observers. Caption: PhD graduate Nomakhosi Sibisi.