UKZN Virtual Graduation

Umyalezo weSekela Shansela Ngokwethweswa Kweziqu Kwabafundi Bango-2021

Ngithi halala kwabathweswa iziqu ekilasini lowezi-2021 bese nginamukela nonke kulomcimbi wokwethweswa kweziqu wasentwasahlobo owenziwa ngobuchwepheshe. Ngenxa yobhubhane lwe Covid 19 oluqhubekayo asikwazi ukuthi sihlangane ubuso nobuso, kodwa ngifisa nazi ukuthi ukuqopha nokuhlonipha impumelelo yenu ngokusebenzisa ubuchwepheshe kunokubaluleka nencazelo efanayo nanoma bekuthiwa besikwazile ukuhlangana mathupa.

Namhlanje sihlangene ndawonye ukubungaza abafundi bethu, abasebenzi kanye nomphakathi – isikhathi emlandweni wethu lapho sihlonipha impumelelo yabaningi ngaphansi kwezimo ezinzima futhi ezingakaze zibonwe ngaphambilini.

Siphinde sicabange ngokulahlekelwa kwethu siqu okujulile. Sikhumbula abathendekayo – abaseduze nabakude – futhi sidlulisa nokubonga kuwona wonke umuntu onesekile ekuzuzeni impumelelo ezifundweni zenu: abazali, abanakekeli, umndeni, abangani kanye nabafundisi.

Ngaphandle kokungabaza kube unyaka weziyaluyalu ezingenakuqhathaniswa kwezemfundo ephakeme. E-UKZN, sibe neyethu nathi inxenye yesiyaluyalu sangaphakathi nokungahlaliseki, izimfuno kanye nokukhathazeka.

Kodwa la, njengamanje, isikhathi senu sokugubha impumelelo yenu ngokuzimisela, ukuzinikela, kanye nokuqina ekuhlaleni nigxilile. Nizuze isiqongo esibalulekile ekuphishekeleni kwenu imfundo ephakeme, nathola ulwazi nekhono ukunilungiselela uhambo phambili. Umhlaba ushintsha njalo, futhi niklonyeliswe namhlanje ngokuqashelwa kwemizamo yenu – impumelelo yakho ezifundweni – izosebenza njengesisekelo eside somsebenzi ukuniqhubeza phambili ezintweni eniziphishekelayo.

Yebo angeke kubelula kodwa ukuqina kwenu okunisize kwanifikisa kulomzuzu kuzoba isiqondiso nempishekelo ezonisiza ukuthi nifeze amaphupho enu esikhathi esizayo. Kukho konke enikwenzayo, kuzoba mayelana nokusebenza kanzima kanye nokuzibophezela, okuyikhono elifanayo elinizuzise iziqu zenu zase UKZN.

Usuku lokwethweswa iziqu lusho okuhlukile kumuntu ngamunye, kodwa indlela evamile yilena yemigubho ezuzwa ngokuzinikela kanye nokuzimisela. Namhlanje siyanidumisa futhi siniklomelise ngomsebenzi oncomekayo. Nakuba singakwazi ukubungaza ndawonye, sijabulela ukuthi uma usuphelile umcimbi umuntu ngamunye uzokwazi ukugubha lolusuku ngokwemikhuba namasiko akhe.

Njengomfundi wase UKZN, nivezelwe izindlela eziningi ezahlukene zokufunda okungokwezemfundo nokungokwasemphakathini. Lezi zifundo zizoninika amandla esahlukweni senu esilandelayo emphakathini. Ubhubhane le COVID -19 luphinde lwasikhombisa ukuthi kokubili umthawalo wemfanelo wethu sihlangene kanye nowomuntu siqu izakhi ezibalulekile empumelelwenu yethu.

Izilingo zobhubhane zisibonise ngokucacile impela ukubaluleka kokusizana – ukwelula isandla, ukuzimbandakanya nomphakathi wethu, futhi sixhasane, kanjalo sibonise umusa nobuntu kukho konke esikwenzayo

Njengoba niphumela emhlabeni, kufanele nizindle ngegalelo lenu empilweni futhi nasemhlabeni enifuna ukuhlala kuwo.

Njengenyuvesi, nathi sizoqhubeka nokugxilisa ulwazi lwethu ngaphezu kwethu futhi sisebenzise imfundo yethu kanye nocwaningo ukunikeza amandla futhi sithuthukise umphakathi obanzi kanye nomnotho wethu.

Qiniseka ukuthi njengoba sivalelisa namhlanje, sivalelisa ngokukhulu ukuziqhenya, ukwazi ukuthi impumelelo yenu ezayo nokuchuma kwenu okuzayo kuyohlezi kungokwethu nathi – njengoba noma imuphi umfundi oza kuleminyango yemfundo yethu ebaluleke ngokufanayo, sinethemba futhi siyazi ukuthi niyobeka igama le-UKZN ebalazweni lomhlaba.

Nginifisela ngamunye impumelelo enkulu endleleni ezayo. Nivulekele imibono emisha, amathuba kanye nokufunda. Kodwa ngaphezu kwakho konke, hlalani niphephile.

Ngiphinde nginihalalisele.

Ngiyabonga,

Solwazi Nana Poku

ISekelashansela noMphathi